Algemene Voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN van de stichting Ambulante Handel (hierna genoemd STAH)


Artikel 1 - Algemene bepalingen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van STAH, zoals die zijn vastgesteld bij notariële akte.
2. Deelname is persoonlijk. Dit betekent dat alleen de deelnemer als verzekerde wordt aangemerkt.
3. Deelname aan STAH betekent donateur zijn. Donateurs zijn zij die zich hebben verplicht STAH financieel te steunen met een bijdrage die door het bestuur is vastgesteld. Donateur wordt verder deelnemer genoemd.
4. De deelnemer heeft een geldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel en handelt in de uitoefening van een bedrijf in de hoedanigheid van de ambulante handel.
5. Ten aanzien van het te verzekeren risico dan wel ten aanzien van de deelnemer zijn geen feiten te melden over een strafrechtelijk- of schadeverleden hem-/haarzelf aangaande; e.e.a. op straffe van uitsluiting.
6. De deelnemer dient zich te onthouden van handelingen welke, in de ruimste zin van het woord, schadelijk zijn voor STAH en haar deelnemers; e.e.a. op straffe van uitsluiting.
7. De STAH is verzekeringnemer van de verzekeringsvoorzieningen. De deelnemers van STAH zijn verzekerden.
8. Door uw aanmelding als deelnemer accepteert u de door de verzekeringsmaatschappij(en) vastgestelde verzekeringsvoorwaarden, uitsluitingen en clausules.
9. De uit uw deelname voortvloeiende verworven rechten zijn niet aan derden overdraagbaar.
10. Alle ontwikkelingen met betrekking tot de verzekeringen worden op de site geplaatst.
11. Wijzigingen m.b.t. adres, naam, rekeningnummer, telefoonnummer of e-mailadres van de deelnemer dienen terstond via de website te worden doorgegeven.

Artikel 2 – Begin en einde van de deelname
1. Aanmeldingen geschieden via de website. Het op onze website aanwezige “Deelnameformulier” dient u volledig ingevuld online aan ons te verzenden. En door het enkele feit van uw deelneming verklaart u zich akkoord met de opzet, doelstelling en al hetgeen in de Algemene Voorwaarden van STAH is samengevat.
2. Na ontvangst van het deelnameformulier bij STAH, bent u deelnemer voor een periode van minimaal 1 jaar.
3. Na ontvangst van het deelnameformulier bij STAH, ontvangt u per post of per e-mail een bevestiging van deelname aan de verzekeringen behorende bij het door u gekozen pakket. Hierbij wordt u tevens op de hoogte gesteld van uw deelnemersnummer.
4. Nadat het eerste maandbedrag bij STAH binnen is, kunt u gebruik maken van de verzekeringen behorende bij het door u gekozen pakket en van kortingsmogelijkheden die STAH heeft bedongen bij verschillende verzekeraars.
5. Deelname aan STAH betreft een minimale periode van één jaar. Na deze periode wordt deelname telkens stilzwijgend met één jaar verlengd.
6. De deelnemer kan tegen het einde van elk deelnamejaar opzeggen via de website onder achtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Een telefonische opzegging is niet rechtsgeldig.
7. Bij overlijden van de deelnemer zal deelname worden beëindigd, na overlegging van de overlijdensakte van de gemeente, per de eerste van de maand volgend op het overlijden. Er is geen sprake van restitutie van een reeds gedane donatie.
8. In alle overige gevallen waarin een schriftelijk verzoek tot tussentijdse opzegging wordt gedaan, beslist het bestuur. Er is echter geen sprake van restitutie van een reeds gedane donatie.
9. Deelname aan STAH staat in principe open voor iedereen die werkzaam is in de ambulante handel maar het bestuur behoudt zich het recht voor, om zonder opgaaf van redenen personen te weigeren en/of de deelname aan STAH te beëindigen.

Artikel 3 – Donatie en Korting
1. De door STAH bij de verzekeringsmaatschappij(en) bedongen dekkingen en kortingen worden jaarlijks opnieuw beoordeeld door de verzekeringsmaatschappij(en) op basis van het aantal deelnemers en het schadeverloop.
2. In het voorkomende geval dat er onvoldoende saldo aanwezig is doordat er sprake is van meerdere opzeggingen ineens beslist het bestuur over de hoogte van verhoging van de donatie. De donatie bestaat naast de verzekeringspremie uit administratie- en kantoorkosten.
3. Mocht het om deze reden noodzakelijk zijn, de donatie te verhogen, dan wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Artikel 4 - Incasso
1. Incasso vindt enkel en alleen plaats middels automatische incasso.
2. Bij het invullen van het online aanmeldingsformulier geeft u toestemming aan STAH om jaarlijks een bedrag van uw bank- of girorekening af te schrijven.
3. Heeft u toch bezwaar tegen een afboeking dan kunt u binnen 56 kalenderdagen het bedrag bij uw bank terug laten boeken.
4. U kunt uw deelname aan de STAH eenvoudig online opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 2 maanden en de minimale looptijd van 1 jaar. Met einde deelname eindigt de incasso automatisch.
5. Indien u uw rekeningnummer wilt wijzigen, dan kunt u dit doen via de website. Hiervoor gelden tevens alle genoemde voorwaarden.
6. De incasso van uw jaarlijkse deelnemersbijdrage vindt vooraf plaats voor het daarop volgende jaar.
7. Uw recht op verzekering(en), korting(en) en afhankelijk van het gekozen pakket de overige voordelen gaan in per, de eerste van de maand volgend op, de bijschrijving op de rekening van STAH van het eerste incassobedrag.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van STAH is beperkt tot het drievoudige bedrag van de jaarlijkse donatie van deelnemer. STAH is niet aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade en/ of schade van derden die het enkelvoudige bedrag van de jaarlijkse donatie van deelnemer overstijgt.
2. Zodra de deelnemer een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, moet hij dit onverwijld middels aangetekend schrijven aan STAH meedelen. Verzuimt deelnemer dit dan vervallen eventuele rechten.
3. Iedere aanspraak jegens STAH vervalt twee jaar na de mededeling van de deelnemer, althans nadat deze had moeten gebeuren, tenzij die aanspraak inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. STAH is niet aansprakelijk jegens deelnemer, zolang deelnemer zijn verplichtingen jegens STAH niet is nagekomen.

Artikel 6 – Verlies van verzekeringsdekking
1. In het voorkomende geval dat de automatische incasso, om welke reden dan ook, niet heeft kunnen plaatsvinden zal er vanaf het betreffende jaar geen recht op dekking bestaan en vervalt elk recht op korting voor deelnemers van de STAH. De donatie blijft echter verschuldigd over de periode volgens artikel 2.5.

Artikel 7 - Uitvoering
1. Het bestuur van STAH is met de uitvoering van besluiten belast.

Artikel 8 - Privacy
1. STAH verwerkt persoonsgegevens waarvoor een Privacybeleid is opgesteld. Deze Privacyverklaring is bedoeld om de verwerking(en) van persoonsgegevens toe te lichten. In de privacyverklaring zijn de kaders bepaald hoe er omgegaan wordt met de, soms gevoelige, te delen (persoons)gegevens.

Artikel 9 - Uitleg begrippen
1. STAH: Stichting Ambulante Handel
2. Verzekeringnemer: Stichting Ambulante Handel
3. Verzekerden: Deelnemers aan de Stichting Ambulante Handel
4. Verzekeringsmaatschappijen: Waar afspraken mee gemaakt zijn over kortingen op de verzekeringen en waar verzekeringen zijn ondergebracht.
5. Donatie: De verschuldigde jaarlijkse bijdrage

Artikel 10 - Slotbepalingen van deze algemene voorwaarden
1. Het bestuur van STAH is te allen tijde bevoegd haar algemene Voorwaarden te wijzig. Zodra dit het geval is zal STAH de nieuwste versie bij wijze van ter handstelling publiceren op de website. Op verzoek zal zij opdrachtgever onverwijld een afschrift van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden toezenden.
2. In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van STAH.
3. Wanneer tussen STAH en de deelnemer een verschil van mening ontstaat naar aanleiding van deze overeenkomst, zullen partijen in overleg treden over de wijze waarop een dergelijk geschil in der minne kan worden geschikt. Indien zulks geen reële mogelijkheid blijkt, zullen deze geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Almelo.
4. Op de rechtsverhouding tussen deelnemer en STAH is het Nederlands recht van toepassing


Aldus vastgesteld op: 01-09-2018

goedkope verzekeringen afsluiten - © 2009 rifra.nl - sitemap - disclaimer